GUIÓ PER AL COMENTARI D’UN TEXT NARRATIU


LOCALITZACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ:


1. Dades bàsiques sobre l’autor.
2. Període històric. Moviment literari de referència. Entroncament en la tradició, precedents. Projecció, influència en la literatura coetània i en les generacions futures.

3. Gènere:

· Segons l´efecte en el lector (tragèdia, comèdia, drama i melodrama).

· Segons la referència a la realitat (realista, fantàstic, meràvellos i extraordinari).
· Segons el tema (ciència ficció, misteri, terror, novel·la negra i policiaca).

ANÀLISI DEL TEXT:


1. Determinació del tema central i, optativament, d’altres nuclis temàtics secundaris.
2. Resum de l’argument.
3. Estructura: Determinació de l’organització del text.
 • Interna: Model de desenvolupament (plantejament, nus, desenllaç), capítols, paràgrafs.
 • Externa: pròleg, dedicatòria, il·lustracions...
4. Narrador:
 • Extern omniscient/ objectiu
 • Intern personatge/ testimoni
5. Determinació dels personatges:
 • Jerarquització: Principals / Secundaris (ajudants, oponents)
 • Caracterització essencial: Trets físics / trets psicològics. Coneixement directe / indirecte. Tractament subjectiu /objectiu.
6. Determinació de l’espai:
 • Situació geogràfica: Macroespais
 • Llocs on es desenvolupa la història: Microespais.
 • Condició real, evocada o imaginària.
 • Descripció esquemàtica.
 • Determinació del seu nivell de càrrega simbòlica
7. Determinació del temps:
 • De la història: Època en què es desenvolupa i durada
 • Del discurs: desenvolupament lineal, retrospeccions cap al passat o flash-back, prospeccions cap al futur (flash-forward), el·lipsis temporals, extensions descriptives.
8. Estil:
 • To i registres utilitzats (estàndard-objectiu, formal-solemne, informal-col·loquial)
 • Recursos retòrics: metàfora, personificació, hipèrbole, comparació o símil, metonímia, sinestèsia, eufemisme, frase feta, antítesi, repetició, enumeració, ironia, jocs de paraules..
9. Valoració: explicació sobre quins elements dels anteriorment descrits són els més interessants des del teu punt de vista i per què.
 • En quina mesura l’obra és creativa i original.
 • Com reflecteix els trets d’estil més característics de l’autor.
 • Intertextualitat: relacions amb altres obres i experiències conegudes o viscudes.