CURS 2011-12 / IES SERPIS

3a AVALUACIÓ-1r Batx.: ACTIVITATS PREVISTES

- Revisió de qüestions de normativa i procediments per comentar textos.

- Escriure una escena d'una obra de teatre basada en la lectura d'un text teatral. Lectura dramatitzada i tertúlia literària.

- Realització d'una webquest sobre la moralitat sexual a través de la literatura medieval.

- Caceres del tresor sobre els següents autors, perìodes i obres literàries:

 1. BERNAT METGE

 2. LA NOVEL·LA CAVALLERESCA

 3. AUSIÀS MARCH

 4. JAUME ROIG

 5. ROÍS DE CORELLA

 6. EL MISTERI D'ELX

 7. EL RENAIXEMENT

 8. EL BARROC

 9. LA IL·LUSTRACIÓ I EL NEOCLASSICISME

 10. LA RENAIXENÇA (autors i obres ressenyats al llibre de text)


- Carrers literaris: creació d'un itinerari per carrers de la ciutat de València amb noms d'escriptors amb el Google maps.

- Lectura i comentari del Tirant lo blanc, Ausiàs Marc, Roís de Corella, Jaume Roig i d'altres obres i autors comentats a classe.

Models de comentari:

POEMA LXXXI (“Així com cell qui es veu prop de la mort...”)

Axí com cell qui·s veu prop de la mort,

corrent mal temps, perillant en la mar,

e veu lo loch on se pot restaurar

e no y ateny per sa malvada sort,

ne pren a me, qui vaig affanys passant,

e veig a vós bastant mos mals delir.

Desesperat de mos desigs complir,

iré pel món vostr·ergull recitant.


VERSIÓ EN CATALÀ ESTÀNDARD:
Tal com aquell qui es veu prop de la mort, /patint mal temps i perills en la mar,
i veu el lloc on es pot agafar/i no hi arriba perquè té mala sort,
em passa a mi, que vaig afanys (penes) passant /i vós podeu els meus mals destruir.
Desesperat dels meus desigs complir,/el vostre orgull aniré (pel món) proclamant.

COMENTARI:
Som davant d’un breu poema d’Ausiàs March. La seva estructura és formada per vuit versos decasíl·labs amb una rima consonant (ABBACDDC). Aquest tipus d’estrofa, anomenada cobla, era molt utilitzada als segles XIV i XV.

El tema de la poesia s’expressa mitjançant el conegut mite del nàufrag, molt usat des d’antic, tant en els textos llatins com grecs. També havia aprofundit sobre aquesta temàtica la lírica trobadoresca. De fet, aquesta imatge del naufragi permetia els poetes parlar sobre “l’amor infeliç”. El mar tempestuós esdevé un espai negatiu en què el mariner veu “lo lloch” on podria salvar-se, però no hi pot arribar, no el troba. Aquest esquema suscita l’angoixa amorosa: “el fet de voler i de no poder”, el qual condueix a l’acceptació de la destrucció. És llavors, un cop s’ha assumit que hom està perdut i sense salvació, que aquesta acceptació es transforma en un “no voler i poder”, perquè, tot i saber la indiferència de la dama, l’amant vol viure per contemplar-la i parlar a tothom del desdeny de la dona.

També es possible escoltar la versió musicada del poema només amb UN CLIC:

musica
musica

- Presentació d'un esquema dels autors, obres i moviments literaris estudiats i exposats a classe.

Per a després de Nadal: anàlisi dels elements de la narració i valoració dels contes de Nadal de Txèjov i Enric Valor, que teniu en la secció de Recursos de Literatura del wiki.


2a AVALUACIÓ-1r Batx.: ACTIVITATS PREVISTES

- Escriure un conte basat en algun fet real.

- Lectura de contes i activitats previstes en la secció "Relats digitals".

- Realització d’un relat digital sobre una història personal relacionada amb els contes llegits.

- Cacera del tresor sobre autors i obres literàries amb presentació en el Google Docs:

 1. RAMON LLULL

 2. LA LITERATURA MORAL I RELIGIOSA

 3. BERNAT METGE

 4. JORDI DE SANT JORDI

 5. LA NOVEL·LA CAVALLERESCA

 6. AUSIÀS MARCH

 7. JAUME ROIG

 8. JOAN ROÍS DE CORELLA

 9. EL MISTERI D'ELX

 10. EL RENAIXEMENT

 11. EL BARROC

 12. LA IL·LUSTRACIÓ I EL NEOCLASSICISME

- Webquest sobre la moralitat sexual a través de la literatura medieval (presentació en el Google Docs).

- Lectura i comentari del Tirant lo blanc.


- Muntatge de l’exposició Dones i literatura.

- Revisió de qüestions lingüístiques: ortografia de fonemes oclusius, B/V, fonemes palatals, creació lèxica, locucions, categories gramaticals, sintagmes i funcions, la dixi, la polifonia, la modalització.

- Comentari de textos dels autors treballats.

- Activitats complementàries: assistència al teatre o visita a una exposició (segons programació cultural), recorregut per la València medieval o visita a Gandia i el monestir de la Valldigna (o altre lloc relacionat amb els autors i obres estudiats).MEMÒRIES 1r BATXILLERAT